Ontwikkelingsprojecten en
Onderzoeksprojecten subsidie

Subsidies voor innovatie via het VLAIO

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil bedrijven aanmoedigen die innovatie centraal stellen in hun business. Met subsidies voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten wil VLAIO hen een duwtje in de rug geven, zodat zij hun innovatief idee op korte termijn succesvol kunnen uitbouwen.

De innovatiesubsidies voor ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor projecten op korte termijn, die resultaatgericht zijn en een duidelijke innovatiegedreven businesscase bevatten. De innovatiesubsidies voor onderzoeksprojecten daarentegen zijn bedoeld voor kennisintensieve, onderzoeksgedreven projecten, met een lange termijnvisie en -strategie.

Beide subsidies vervangen de vroegere IWT-subsidies (KMO-innovatieprojecten, Sprint-projecten en O&O bedrijfsprojecten). U kunt uw project voor 25% tot 80% laten ondersteunen (maximum subsidie: 3 miljoen EUR).

Waarbij wij u kunnen helpen? Wij zetten uw toekomstige innovatie om in een VLAIO ontwikkelings- of onderzoeksproject. Wij nemen de hele zorg voor het dossier van u over en regelen alles, van A tot Z. In ruil betaalt u ons bij succes een vooraf afgesproken vergoeding.

Neem nu contact met ons op via telefoon of mail voor een vrijblijvend gesprek over uw innovatief project.

Subsidies voor Ontwikkelingsprojecten en Onderzoeksprojecten

Ontwikkelingsproject

Wat?
Subsidie voor personeels- en andere kosten, verbonden aan een ontwikkelingsproject

Door wie?
VLAIO

Voor wie?
KMO’s en grote ondernemingen

Voorwaarden?
– project begroot op minimaal € 25.000 en maximaal  € 3 miljoen
– maximum duur 24 maanden
– gedegen marktanalyse moet aantonen dat uw innovatie een meerwaarde betekent voor uw klanten, uw bedrijf en Vlaanderen (investeringen, tewerkstelling, evt. positief maatschappelijk effect)

Subsidie?
25 tot 50 % van projectbegroting met een minimum begroting equivalent aan een steun van € 25.000

Onderzoeksproject

Wat?
Subsidie voor personeels- en andere kosten, verbonden aan de kennisopbouwfase van een innovatietraject

Door wie?
VLAIO

Voor wie?
Ondernemingen actief in het Vlaams Gewest

Voorwaarden?
– begroting equivalent aan een subsidie van € 100.000
– maximum duur project 36 maanden
– u wil op kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden opbouwen in uw bedrijf zodat uw bedrijf competitiever wordt en een ruimere verandering ondergaat, zich diversifieert, overstapt naar een ander businessmodel of activiteit, enz.
– uw project heeft een positieve economische impact in Vlaanderen op vlak van tewerkstelling; uw investeringen verankeren uw onderneming in Vlaanderen.

Subsidie?
25 tot 60% van projectbegroting (met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000)

Ontwikkelings- of onderzoeksproject?

De subsides voor ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten worden uitgereikt door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan innovatieve Vlaamse KMO’s en grote ondernemingen. De hoogte van de subsidie bedraagt 25% tot 80% van de projectbegroting, met een maximum van 3 miljoen euro.

Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten. Bij dat laatste gaat het om kennisintensief onderzoek, dat uw bedrijf nodig heeft om een nieuw of vernieuwend product, proces of dienst tot stand te brengen. Daarbij moet deze innovatie een duidelijke meerwaarde betekenen tegenover de bestaande markt en kan zij van technologische of niet-technologische aard zijn. De subsidie moet een indekking zijn tegen een hoog risico op technisch falen dat u vastgesteld hebt.

Ook voor het loon van (mede) oprichters van startende bedrijven kan een beroep gedaan worden op subsidies, indien zij deel uitmaken van het projectteam.

Hoe Subsidiebureau.be u helpen
kan bij uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

Al jarenlang schrijven wij subsidiedossiers uit voor het VLAIO (het vroegere IWT).

Met de ervaring die wij daarbij opbouwden kunnen wij u coachen om uw innovatie op de juiste manier te definiëren, met een hoge succesratio tot gevolg.

652

Inside advies van Subsidiebureau.be:

Wij adviseren u ook of u in aanmerking komt voor andere subsidies. U zou bijvoorbeeld beroep kunnen doen op een Horizon 2020 subsidie (een Europees programma). En mogelijk hebt u recht op de verlaagde vennootschapsbelasting van 5,1% op innovatieve software, via de nieuwe innovatieaftrek.

Het verloop van de procedure voor een ontwikkelings- of onderzoeksproject

In overleg met u schrijft Subsidiebureau.be uw dossier uit, waarbij uw innovatieproject in het juiste subsidiejargon gegoten wordt. Samen dienen wij het dossier in bij VLAIO. Wij ondersteunen u bij het verdere verloop: het gesprek met de adviseur, het verdedigen van uw dossier bij de subsidie-expert, en het indienen van tussentijdse en finale rapporten.

Het schrijven van een dossier neemt gemiddeld 2 maanden in beslag. 2 tot 4 maanden na de indiening door ons ontvangt u de beslissing. Ondertussen mag u al wel starten met uw project in de maand volgend op de dag van indiening.

Bij elke stap van dit proces worden u en/of uw medewerkers professioneel begeleid door Subsidiebureau.be.

De doelgroep van de subsidies voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten

Elk bedrijf dat actief is in Vlaanderen en aan innovatieve projecten werkt komt in aanmerking voor subsidies voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten. Er zijn heel wat criteria die VLAIO hanteert om uw aanvraag tot subsidies goed te keuren. Dat kan gaan om het stimulerend effect dat uw project heeft, het strategisch belang ervan voor de Vlaamse ondernemingen in het algemeen, de hefboom die het op economisch en maatschappelijk vlak vertegenwoordigt, de verankering van het bedrijf in Vlaanderen, de integratie in het Vlaamse ecosysteem voor innovatie, het opbouwen van nieuwe kennis en uitdagingen, de relevantie van de aanpak, en de afweging van de uitvoering van het project tegenover de valorisatiedoelstelling.

Erg belangrijk: een goed onderbouwde business case en het tijdig indienen

Er zijn twee belangrijke zaken waarop u moet letten bij het indienen van uw subsidieaanvraag. Om te beginnen moet u dit op tijd doen – dus voor u aan het project start. VLAIO kan enkel subsidies toekennen als de Research & Development nog niet opgestart is.

Verder moet uw business case echt goed onderbouwd zijn. Bij een onderzoeksproject gaat het namelijk om het ontwikkelen van een volledig nieuw product, dienst of concept, of een verbetering ervan op innovatieve wijze. Het resultaat daarvan zou, op korte termijn, een belangrijke weerslag moeten hebben op de performantie van uw bedrijf.

Dit vereist dat u een SWOT analyse uitvoert, zodat u op de hoogte bent van de sterktes en zwaktes van het project. In uw business case vermeldt u hoe de zwaktes overwonnen kunnen worden, en onderbouwt u hoe u uw eigen inbreng zal financieren. En uiteraard ook welke return u verwacht, zowel voor uw onderneming als voor Vlaanderen.

De meerwaarde van de innovatie voor uw klanten en de markt waarop uw actief bent, moet aangetoond worden met een grondige marktstudie. Het (laten) uitvoeren daarvan is dan ook essentieel. En uiteraard bevat de business case ook een realistische blik op de toekomstige kosten en baten.

Past de innovatie binnen de strategie van uw onderneming? Zal de succesvolle realisatie ervan de positie van uw bedrijf op korte termijn versterken? Betekent de innovatie een meerwaarde voor Vlaanderen, uitgedrukt in investeringen, omzet, maatschappelijke effecten en tewerkstelling? Dat zijn essentiële punten die een belangrijke rol spelen bij de subsidieaanvraag, en die u duidelijk moet uiteenzetten.

Een sterke, duidelijke business case opstellen is geen sinecure. Subsidiebureau.be heeft al jarenlang ervaring hiermee. En u kunt beroep doen op onze expertise: samen met u maken wij de business case op.

Pluspunten bij subsidieaanvraag voor een
ontwikkelings- of onderzoeksproject

Hoge succesratio

Ook geschikt voor startups

Voor alle sectoren

Mogelijkheden voor vervolgsubsidies zoals Horizon 2020